Kancelaria Prawnicza Karol Pietras Adwokat

Specjalizacje

COMPLIANCE

Kancelaria oferuje usługi implementacji istotnych regulacyjnych projektów regulacyjnych, jak również wspólnie z klientami tworzy systemy oceny ryzyka oraz projektuje i wdraża regulacje wewnętrzne w organizacji.

Kancelaria w ramach prowadzonej praktyki świadczy następujące usługi:

 • weryfikację zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami;
 • identyfikację i analizę ryzyk prawnych związanych z prowadzoną działalnością;
 • tworzenie i wdrażanie wewnętrznych procedur zapobiegających naruszeniom prawa;
 • bieżące doradztwo korporacyjne.

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi procesu dochodzenia należności, poprzez zapewnienie wsparcia na etapie sądowego dochodzenia należności, jak również na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego oraz w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym wykorzystując przy tym dostępne regulacje prawne celem szybkie i skutecznego dochodzenia należności.

Kancelaria w ramach prowadzonej praktyki świadczy następujące usługi:

 • sądowe i pozasądowe dochodzenie należności;
 • doradztwo i reprezentowanie Klienta przy zawieraniu ugód i porozumień w zakresie spłaty wierzytelności;
 • realizacja zabezpieczeń, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania sądowego rozpoznawczego (np. wykorzystanie posiadanych tytułów egzekucyjnych, żądanie wypłaty środków z rachunku escrow);
 • reprezentowanie klienta w toku prowadzonej egzekucji komorniczej;
 • dochodzenie należności od członków organów zarządzających spółek publicznych (art. 21 Prawa upadłościowego, art. 299 Kodeksu spółek handlowych).

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria świadczy usługi na rzecz inwestorów i wykonawców w zakresie obrotu nieruchomościami na cele komercyjne, mieszkaniowe, biurowe, inwestycyjne i prywatne. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie regulowania stanu prawnego nieruchomości, jak również wsparcie prawne dla całego procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie.

Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami, architektami i innymi ekspertami z branży nieruchomości.

Kancelaria w ramach prowadzonej praktyki świadczy następujące usługi:

 • reprezentowanie w przedmiocie uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji, takich jak: decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę lub użytkowanie etc.;
 • przygotowanie i opracowywanie umów najmu, dzierżawy, umów kupna-sprzedaży nieruchomości;
 • doradztwo przy transakcjach związanych z nabywaniem środków trwałych ZCP, nieruchomości;
 • badanie stanu prawnego nabywanej nieruchomości (due diligence).

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria zapewnia obsługę prawną organów spółek i innych organizacji, a także doradzamy przy zawieraniu kontraktów menadżerskich. Doradzamy w transakcjach kapitałowych. Wspieramy Klientów na każdym etapie działalności biznesowej, pomagając im osiągać zakładane cele. Doradzamy w jaki sposób najlepiej i najskuteczniej zabezpieczyć swoje interesy i prawa.

Kancelaria w ramach prowadzonej praktyki świadczy następujące usługi:

 • przygotowanie, analiza i negocjowanie kontraktów handlowych i kontraktów menadżerskich;
 • negocjowanie i sporządzanie umów handlowych, umów agencyjnych, umów nabycia praw i umów licencyjnych;
 • przygotowywanie wzorców umownych, ogólnych warunków umów;
 • wsparcie w procesie negocjacyjnym;
 • przygotowanie projektów, negocjacje oraz weryfikację dokumentów zabezpieczeń (m.in. zastawy, hipoteki, przelewy praw na zabezpieczenie, przewłaszczenie, poręczenie, gwarancje, rachunki zastrzeżone escrow);
 • prowadzenie likwidacji spółek kapitałowych i osobowych.

PRAWO KARNE

Kancelaria świadczy usługi reprezentowania klientów w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienia zarzutów i innych czynności dochodzeniowo-śledczych) oraz na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach karnych, karnoskarbowych, sądowo-administracyjnych.

W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, m.in.:

 • nieuczciwości pracowników, osób zarządzających i współpracowników firmy;
 • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;
 • problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji;
 • przypadków nadużycia zaufania i konfliktu interesów;
 • nadużyć gospodarczych i finansowych;
 • korupcji gospodarczej i urzędniczej;
 • zjawiska legalizowania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł;
 • postępowań prowadzonych na podstawie FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) oraz The Bribery Act 2010;
 • doradztwo w zakresie dochodzenie odpowiedzialności osobistej członków organów spółek publicznych (art. 296 i nast. Kodeksu karnego, art. 586 Kodeksu spółek handlowych). 

INFRASTRUKTURA

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw i inwestorów w sektorze infrastrukturalnym, w zakresie transportu publicznego, realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz pozyskania środków publicznych na realizacje projektów.

W ramach praktyki Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

 • przygotowanie struktur realizacji inwestycji, w tym projektów dotyczących zakupu środków transportu, z uwzględnieniem kwestii finansowania projektów;
 • przygotowywanie specjalistycznych analiz prawnych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze kolejowym;
 • wdrażanie projektów związanych ze świadczeniem usług publicznych, w tym negocjowanie umów o świadczenie usług publicznych;
 • prowadzenie spraw spornych związanych z działalnością transportową i finansowaniem transportu publicznego;
 • doradztwo w zakresie kwestii regulacyjnych rynku kolejowego.

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Nie ma sytuacji bez wyjścia, zawsze trzeba dążyć celem znalezienia kompromisu i wypracowania właściwego rozwiązania. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego we właściwym czasie pozwala na wyjście z problemów płynnościowych i zachowanie przedsiębiorstwa.

Upadłość nie zawsze oznacza brak szans na zaspokojenie wierzycieli. Dobrze przeprowadzone postępowanie upadłościowe pozwala na odzyskanie majątku upadłego i zwiększenie składników masy upadłości, a w konsekwencji prowadzi do zaspokojenia wierzycieli w pełnej wysokości.

Kancelaria w ramach prowadzonej praktyki świadczy następujące usługi:

 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (uproszczone przyśpieszone, układowe, sanacyjne);
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • reprezentowanie jako pełnomocnik członka Rady Wierzycieli w toku prowadzonego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
 • reprezentowanie interesów klienta w toku prowadzonego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • świadczenie pomocy prawnej na rzecz doradców restrukturyzacyjnych, w tym syndyków masy upadłości;
 • dochodzenie odpowiedzialności osobistej członków organów zarządzających – zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 Prawa upadłościowego).

NGO

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi organizacji non-profit (trzeci sektor). W ramach praktyki Kancelaria świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej na rzecz organizacji pozarządowych (Fundacji i Stowarzyszeń) wspierając w bieżącej działalności.

Kancelaria w ramach prowadzonej praktyki świadczy następujące usługi:

 • bieżące doradztwo w zakresie regulacyjnym dla trzeciego sektora (NGO);
 • tworzenie statutów dla organizacji;
 • przygotowanie i negocjacja projektów umów, regulujących kwestie praw majątkowych do utworów;
 • kompleksowa obsługa postępowań rejestrowych;
 • reprezentowanie przed organami nadzoru oraz organami administracji publicznej;
 • wsparcie prawne w zakresie pozyskania i rozliczenia środków publicznych pozyskanych na realizacje celów statutowych.